Kontakt

Grad Belišće
Kralja Tomislava 206
31551 Belišće

Tel. +38531 400-600

URED GRADONAČELNIKA
Tel. +38531 400-601
Fax. +38531 400-602

Gradonačelnik

Dinko Burić, dr.med.
E-mail: dinko.buric@gmail.com

Zamjenica gradonačelnika

Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636

E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.net

Zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić, dipl.oec.
Tel: +38531 400-624

E-mail: domagoj.varzic@belisce.net

Pročelnik
Slavko Milekić, dipl.iur.
Tel: +38531 400-605
E-mail: s.milekic@belisce.net

Stručni suradnik za pravne poslove
Ivan Paloh, dipl.iur.
Tel: +38531 400-605

Administrativni tajnik
Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601
E-mail: j.mijatovic@belisce.net

Namještenik – čistačica Marica Perković

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnik
Jadranka Krpan, dipl.oec.
Tel. +38531 400-610
E-mail: j.krpan@belisce.net, grad.belisce-financije@os.t-com.hr

Referent za obračun plaća, ulaznih i izlaznih računa
Suzana Šargač
Tel. +38531 400-612
E-mail: s.sargac@belisce.net

Referent analitičar
Mirjana Vučković
Tel. +38531 400-613
E-mail: m.vuckovic@belisce.net

Blagajnik
Stanka Krznarić
Tel. +38531 400-609
E-mail: s.krznaric@belisce.net

Savjetnik za proračun i poreze
Kristina Mandić
Tel. +38531 400-611
E-mail: k.mandic@belisce.net

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Pročelnik
Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
E-mail: kata.budimirvarzic@belisce.net
Tel. +38531 400-620

Referent za stambene poslove
Jasna Slijepčević
Tel. +38531 400-625
E-mail: j.slijepcevic@belisce.net, stankom-belisce@os.t-com.hr

Referent za uređenje naselja Belišće i Bistrinci
Vesna Kučinac
Tel. +38531 400-621

Komunalni redar
Romano Klanjšček
Tel. +38531 400-623
E-mail: r.klanjscek@belisce.net

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnik
Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel. +38531 400-630
E-mail: antonija@belisce.net

Stručni suradnik za socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje
Kristina Horvat
Tel. +38531 400-631
E-mail: k.horvat@belisce.net

Viši referent za kulturu, sport i turizam
Silvija Kifer
Tel. +38531 400-633
E-mail: s.kifer@belisce.net

Referent za društvene djelatnosti
Zvonimir Iveković
Tel. +38531 400-632
E-mail: z.ivekovic@belisce.net

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnik
Liljana Žigić, dipl.oec.
Tel. +38531 400-615
E-mail: lj.zigic@belisce.net

Savjetnica za imovinsko – pravne poslove i javnu nabavu
Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.
Tel. +38531 400-618
E-mail: s.stanic@belisce.net