Kontakt

Grad Belišće
Kralja Tomislava 206
31551 Belišće

Tel. +38531 400-600

I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602
Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: [email protected]

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: [email protected]

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: [email protected]

Administrativna tajnica Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za informiranje Tea Kozina, mag. prim. educ.
Tel: +38531 400-605, E-mail: [email protected]

Namještenik – čistačica Marica Perković

II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnik Slavko Milekić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-622, E-mail: [email protected]

Savjetnik za lokalnu samoupravu Ivan Paloh, dipl. iur.

Savjetnica za imovinsko – pravne poslove i javnu nabavu Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: [email protected]

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnica Božica Lalić, dip.oec.
Tel. +38531 400-610, E-mail: [email protected]

Savjetnica za proračun i poreze Kristina Mandić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-611, E-mail: [email protected]

Stručni suradnik za financije i proračun Damir Rusek
Tel: +38531 400-629

Stručna referentica za obračun plaća i računa Suzana Filipović Vorih
Tel: +38531 400-612

Stručni referent analitičar Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
Tel: +38531 400-620, E-mail: [email protected]

Stručni suradnik za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Marko Špoljarić, dipl. ing. prom.
Tel: +38531 400-628, E-mail: [email protected]

Referent za stambene poslove Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-625, E-mail: [email protected]

Komunalni redar Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623, E-mail: [email protected]

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630, E-mail: [email protected]

Stručna suradnica za socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Ana Pavlović Martinović, mag. educ. philol. croat.
Tel: +38531 400-633, E-mail: [email protected]

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnik Liljana Žigić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-615, E-mail: [email protected]

Viši stručni suradnik za EU projekte Mario Marolin, mag. iur.
Tel: +38531 400-606, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za gradske investicije Martina Varžić, struč. spec. ing. aedif.
Tel: +38531 400-616, E-mail: [email protected]

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA:

Voditeljica ureda Turističke zajednice grada Belišća gđa Janja Čeliković
Kralja Tomislava 206
tel.: 031/533 330
fax.:031/533 331
mob.: 099/24 24 199
E-mail: [email protected]