Gradska uprava grada Belišća

I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: [email protected]

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: [email protected]

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: [email protected]

Pročelnik Slavko Milekić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-605, E-mail: [email protected]

Savjetnik za pravne poslove Ivan Paloh, dipl. iur.
Tel: +38531 400-605

Administrativni tajnik Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: [email protected]

Namještenik – čistačica Marica Perković

Djelokrug poslova

Priprema akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova stalna ili povremena radna tijela, sazivanje sjednica radnih tijela, izrada zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova stalna ili povremena radna tijela, pomaže Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga, poslovi službenog protokola te prijemi i sastanci za Gradonačelnika, poslovi odnosa s javnošću te suradnja s medijima lokalne i državne razine u cilju informiranja o djelatnostima u upravnim odjelima grada, poslovi vezani za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka, koordiniranje rada mjesnih odbora i pružanje pomoći u njihovom radu, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, dostava akata tijelima državne uprave radi nadzora, kadrovski poslovi za potrebe Gradske uprave, pružanje stručne pravne pomoć upravnim odjelima grada, poslovi zaštite i spašavanja, poslovi vatrogastva, poslovi objave akata u „Službenom glasniku“ grada Belišća, poslovi informatičke edukacije zaposlenika grada, gradskih ustanova i drugih gradskih tijela, izrađivanje i održavanje službene gradske internetske stranice, poslovi pripreme za tiskanje gradskog biltena i Službenog glasnika grada Belišća te vodi propisane evidencije i baze podataka.

II. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnik
Božica Lalić, dip.oec.
Tel. +38531 400-610
E-mail: [email protected]

Savjetnica za proračun i poreze Kristina Mandić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-611

Referent za obračun plaća i računa Suzana Šargač
Tel: +38531 400-612

Referent analitičar Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613

Djelokrug poslova

Priprema i planiranje proračuna grada i proračunskih korisnika, jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i proračunskih korisnika, analiza troška i dobiti kod ekonomskih investicija, izrada analiza učinkovitosti ili opravdanosti troškova za neprofitne investicije, financijsko praćenje investicija grada i predlaganje mjera za poboljšanje naplate potraživanja, priprema nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata, sudjelovanje u izradi predinvesticijskih studija, praćenje dinamike priljeva prihoda proračuna i kontroliranje izvršenja planiranih izdataka, izrada mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave, te periodičnih i godišnjih financijskih izvješća proračuna, briga o stalnom poboljšavanju informacijskog sustava Odjela grada, vođenje evidencije poreznih obveznika grada te izrada rješenja poreza iz nadležnosti lokalne samouprave, poduzimanje mjera za poboljšanje naplativosti i provođenje postupka prisilne naplate potraživanja, popis osnovnih sredstava i sitnog inventara te vođenje rada inventurnih komisija, evidencije svih izdataka proračuna po upravnim odjelima grada, vođenje knjigovodstva imovine grada i godišnji obračun amortizacije, analitičke knjigovodstvene evidencije svih danih zajmova i praćenje otplate primljenih zajmova, knjigovodstveno praćenje naplate prihoda od poreza i drugih te usklađivanje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva, arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije po završetku poslovne godine, uvezivanje i čuvanje prema Zakonu o računovodstvu, analitička evidencija komunalne naknade građana i poslovnih prostora, naknade za uređenje voda, najma gradskih stanova i garaža, te drugih evidencija po potrebi, analitička evidencija plaćanja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ažuriranje podataka prema nalogu Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo, analitička evidencija obročne otplate prodanih stanova.

III. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI
I UREĐENJE NASELJA

Pročelnik Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
Tel: +38531 400-620
E-mail: [email protected]

Referent za stambene poslove Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-625

Komunalni redar Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623

Djelokrug poslova

Praćenje i analiza stanja u području komunalne i stambene djelatnosti, izrada i izvršenje programa iz komunalne i stambene djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada, daje prijedloge s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju, sanaciju komunalnih objekata i uređaja te ostalih objekata i prostora u vlasništvu grada, obavljanje složenijeg tekućeg i investicijskog održavanja i sanaciju gradskih objekata i prostora, upravljanje stambenim zgradama u suvlasništvu na području grada Belišća, raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve stambenih zgrada, izrada prijedloga odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, izrada rješenja za komunalnu naknadu, evidencija svih stanova u vlasništvu Grada i stanova danih Gradu na upravljanje, izrada svih vrsta izračuna cijene stanova i anekse osnovnog ugovora nositeljima stanarskih prava, izrada prijedloga programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja nerazvrstanih cesta i investicijsko održavanje ostalih gradskih objekata te izrada periodičnih izvještaja za iste, organiziranje inadzor nad provođenjem održavanja poslova sanacije i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i poslova na uređenju prostora prigradskih naselja, nerazvrstanih cesta i investicijskog održavanja ostalih gradskih objekata, organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicijskog održavanja te sanacije objekata i prostora u vlasništvu Grada, zaprimanje prijava građana i službenih osoba o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture, organiziranje i nadzor nad provođenjem održavanja poslova sanacije i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i poslova na uređenju naselja Belišće i Bistrinci, nadzor nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti te nadzor nad provođenjem protupožarnih mjera objekata u vlasništvu grada i stambenih zgrada u suvlasništvu sukladno Pravilniku zaštite od požara i ostalim zakonskim propisima

IV. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnik Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630
E-mail: [email protected]

Stručni suradnik za socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631

Djelokrug poslova

Praćenje i analiza stanja u području društvenih djelatnost, izrada i izvršenje programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva te programa iz područja nacionalnih manjina, mladih i turizma, koordiniranje rada javnih ustanova kojima je osnivač Grad te radom udruga iz nadležnosti odjela, briga o realizaciji odobrenih sredstava te kontrola svrhovitog utroška odobrenih sredstava projektima udruga, stručno-analitički poslovi iz područja društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva, udruga, mladih i nacionalnih manjina, koordinacija rada udruga te sudjelovanje u pružanju stručne pomoći nevladinim i drugim udrugama, zaprimanje zahtjeva stranaka, pripremanje i izrada rješenja te izvješća županijskom upravnom odjelu o pravima iz socijalne skrbi te organizacija kulturnih, zabavnih, turističkih i drugih društvenih manifestacija i programa grada.

V. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnik Liljana Žigić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-615
E-mail: [email protected]

Savjetnica za imovinsko – pravne poslove i javnu nabavu Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.
Tel: +38531 400-618

Viši stručni suradnik za EU projekte Mario Marolin, mag. iur.
Tel: +38531 400-622

Djelokrug poslova

Priprema stručne podloge/prijedloga razvojnih programa i projekata, praćenje ostvarivanja i predlaganje mjera za poticanje, izrada obrazaca i naputaka za pripremu kapitalnih projektnih zadataka, ocjenjivanje kapitalnih zahtjeva te financijske mogućnosti za njihovu realizaciju, izrada prijedloga kapitalnih projekata po prioritetima, praćenje ostvarenja programa kapitalnih projekata te izrada godišnjih programa i izvješća o ostvarenju programa, praćenje natječaja iz europskih predpristupnih fondova te izradda prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način, imovinsko–pravni poslovi u svezi imovine grada i imovine RH na području grada, vođenje evidencije i upravljanja gradskim zemljištem, poslovnim prostorima i javnim površinama, poslove u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem, priprema i provedba natječaja za zakup i prodaju gradske imovine, poslovi vezani uz radno vrijeme trgovina i ugostiteljstva, planiranje i predlaganje načina upravljanja gradskom imovinom, prisilna naplata potraživanja, priprema i provođenje postupka javne nabave za potrebe svih odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu, priprema i izrada planova nabave te izrada izvješća i vođenje propisane evidencije o postupcima javne nabave, priprema i izrada rješenja za komunalni doprinos, obrada prijava šteta od elementarnih nepogoda, praćenje, procjena i izrada izvješća stanja u prostoru, izrada planskih i programskih dokumenata s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje, praćenje provedbe prostornog plana uređenja grada i ostalih dokumenata prostornog uređenja, evidencije o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od grada, koordinira pripremu i izvođenje gradskih kapitalnih investicija te priprema dokumentacije i ishođenje dozvola za gradske investicije, suradnja s projektantima i prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu projekata, vođenje projekata gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzor gradske investicije, izrada troškovnika za složenije sanacije i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu grada te stambenih zgrada u suvlasništvu, suradnja s izvođačima radova i sudjelovanje u tehničkim pregledima te pripremanje, organiziranje i praćenje provedbe mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.