Gradska uprava grada Belišća

I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602
Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: [email protected]

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: [email protected]

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: [email protected]

Administrativna tajnica Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za informiranje Tea Kozina, mag. prim. educ.
Tel: +38531 400-605, E-mail: [email protected]

Namještenik – čistačica Marica Perković

Djelokrug poslova
Poslovi vezani za protokol, skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika, informiranje i odnose s javnošću, za ceremonijale posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad u kojima sudjeluju predstavnici Grada, suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tijelima i institucijama državne vlasti kao i s državnim i ostalim institucijama izvan područja Republike Hrvatske, suradnju i prijateljstvo Grada s drugim gradovima i institucijama, poslovi u svezi prava na pristup informacijama te poslovi u svezi predstavki i pritužbi građana, poslovi informatičke edukacije zaposlenika grada, gradskih ustanova i drugih gradskih tijela, poslovi poboljšanja i unaprjeđenja informacijskog sustava gradske uprave, održavanje službene gradske internetske stranice, poslovi pripreme gradskog biltena te poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, poslovi pisarnice, ekonomata, prijem stranaka uredsko poslovanje, pomoćno – tehnički poslovi, poslovi zaštite na radu, zaštite osoba i imovine, poslovi tekućeg održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslovi u svezi korištenja i održavanja službenog automobila i druge poslove iz ovog upravnog područja.

II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnik Slavko Milekić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-622, E-mail: [email protected]

Savjetnik za lokalnu samoupravu Ivan Paloh, dipl. iur.

Savjetnica za imovinsko – pravne poslove i javnu nabavu Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: [email protected]

Djelokrug poslova

Pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Gradskog vijeća i Gradonačelnika, njihovih radnih tijela, odbora, komisija i sl., poslovi u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima, njihovim klubovima, mjesnim odborima, predstavnicima nacionalnih manjina, vođenje zapisnika, izrada zaključaka sa sjednica te dostava istih korisnicima, praćenje i tumačenje zakona i drugih propisa, poslovi obrade i davanja mišljenja o nacrtima akata koje su pripremila druga tijela, stručna pravna pomoć za ostale odjele i službe, poslovi objave akata u „Službenom glasniku“ grada Belišća, kadrovski poslovi, arhivski poslovi, obavljanje i koordinacija poslova vezanih za sudske sporove u kojima je grad po bilo kojem osnovu stranka, dostava akata tijelima državne uprave radi nadzora, poslovi zaštite i spašavanja, poslovi vatrogastva, imovinsko–pravni poslovi u svezi imovine grada i imovine RH na području grada, vođenje evidencije i upravljanje gradskim zemljištem te poslovnim prostorima, priprema i provedba natječaja za zakup i prodaju gradske imovine, poslovi vezani uz radno vrijeme trgovina i ugostiteljstva, planiranje i predlaganje načina upravljanja gradskom imovinom i druge poslove iz ovog upravnog područja.

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnica Božica Lalić, dip.oec.
Tel. +38531 400-610, E-mail: [email protected]

Savjetnica za proračun i poreze Kristina Mandić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-611, E-mail: [email protected]

Stručni suradnik za financije i proračun Damir Rusek
Tel: +38531 400-629

Stručna referentica za obračun plaća i računa Suzana Filipović Vorih
Tel: +38531 400-612

Stručni referent analitičar Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613

Djelokrug poslova
Priprema i planiranje proračuna grada i proračunskih korisnika, jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i proračunskih korisnika, analiza troška i dobiti kod ekonomskih investicija, izrada analiza učinkovitosti ili opravdanosti troškova za neprofitne investicije, financijsko praćenje investicija grada i predlaganje mjera za poboljšanje naplate potraživanja, priprema nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata, sudjelovanje u izradi predinvesticijskih studija, praćenje dinamike priljeva prihoda proračuna i kontroliranje izvršenja planiranih izdataka, izrada mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave, te periodičnih i godišnjih financijskih izvješća proračuna, briga o stalnom poboljšavanju informacijskog sustava Odjela grada, vođenje evidencije poreznih obveznika grada te izrada rješenja poreza iz nadležnosti lokalne samouprave, poduzimanje mjera za poboljšanje naplativosti i provođenje postupka prisilne naplate potraživanja, popis osnovnih sredstava i sitnog inventara te vođenje rada inventurnih komisija, evidencije svih izdataka proračuna po upravnim odjelima grada, vođenje knjigovodstva imovine grada i godišnji obračun amortizacije, analitičke knjigovodstvene evidencije svih danih zajmova i praćenje otplate primljenih zajmova, knjigovodstveno praćenje naplate prihoda od poreza i drugih te usklađivanje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva, arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije po završetku poslovne godine, uvezivanje i čuvanje prema Zakonu o računovodstvu, analitička evidencija komunalne naknade građana i poslovnih prostora, naknade za uređenje voda, najma gradskih stanova i garaža, te drugih evidencija po potrebi, analitička evidencija plaćanja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ažuriranje podataka prema nalogu Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo, analitička evidencija obročne otplate prodanih stanova.

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
Tel: +38531 400-620, E-mail: [email protected]

Stručni suradnik za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Marko Špoljarić, dipl. ing. prom.
Tel: +38531 400-628, E-mail: [email protected]

Referent za stambene poslove Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-625, E-mail: [email protected]

Komunalni redar Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623, E-mail: [email protected]

Djelokrug poslova
Poslovi vezani uz izvršenje programa iz komunalne djelatnosti, gradnje, rekonstrukcije, sanacije te tekućeg i investicijskog održavanja komunalnih objekata i uređaja te ostalih objekata i prostora u vlasništvu grada, poslovi izrade prijedloga normativnih akata iz područja komunalnog gospodarstva, komunalnu naknadu, komunalni doprinos, davanje mišljenja, suglasnosti ili posebnih uvjeta u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od grada, izradu troškovnika za složenije sanacije i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu grada te poslovi vezani uz suradnju s izvođačima radova i sudjelovanje u tehničkim pregledima, održavanje nerazvrstanih cesta, nadzor nad provođenjem održavanja poslova sanacije i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i poslova na uređenju prostora naselja Grada, poslovi zaprimanja prijava o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture, nadzor nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti, poslovi nadzora nad provođenjem protupožarnih mjera objekata u vlasništvu grada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslovi vođenja evidencije i upravljanje javnim površinama i druge poslove iz ovog upravnog područja.

IV. 1. ODSJEK ZA UPRAVITELJSTVO I STAMBENE POSLOVE

Djelokrug poslova
Poslovi vezani uz upravljanje stambenim zgradama u suvlasništvu na području grada Belišća, raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve stambenih zgrada, izradu prijedloga normativnih akata iz područja stambenog gospodarstva, evidenciju svih stanova u vlasništvu Grada i stanova danih Gradu na upravljanje, izvršenje programa iz stambene djelatnosti te programa sanacije i održavanja stambenih objekata kojima upravlja Grad, izradu troškovnika za izvođenje radova na održavanju i upravljanju stambenih zgrada u suvlasništvu, nadzor nad provođenjem protupožarnih mjera stambenih zgrada u suvlasništvu sukladno zakonskim i pozakonskim propisima, stručni poslovi vezani uz rad Komisije za davanje stanova u najam, sazivanje sjednica, izrada zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donosi Komisija te sve ostali poslovi vezani uz dodjelu stanova u vlasništvu grada Belišća u najam sukladno gradskim aktima te stručni poslovi u svezi sklapanja, izmjena ili prestanka ugovora o najmu stanova.

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630, E-mail: [email protected]

Stručna suradnica za socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Ana Pavlović Martinović, mag. educ. philol. croat.
Tel: +38531 400-633, E-mail: [email protected]

Djelokrug poslova
Praćenje i analiza stanja u području društvenih djelatnost, izrada i izvršenje programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva te programa iz područja nacionalnih manjina, mladih i turizma, koordiniranje rada javnih ustanova kojima je osnivač Grad te radom udruga iz nadležnosti odjela, briga o realizaciji odobrenih sredstava te kontrola svrhovitog utroška odobrenih sredstava projektima udruga, stručno-analitički poslovi iz područja društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva, udruga, mladih i nacionalnih manjina, koordinacija rada udruga te sudjelovanje u pružanju stručne pomoći nevladinim i drugim udrugama, organizacija muzejske djelatnosti, zaprimanje zahtjeva stranaka, pripremanje i izrada rješenja te izvješća županijskom upravnom odjelu o pravima iz socijalne skrbi te organizacija kulturnih, zabavnih, turističkih i drugih društvenih manifestacija i programa grada.

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnik Liljana Žigić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-615, E-mail: [email protected]

Viši stručni suradnik za EU projekte Mario Marolin, mag. iur.
Tel: +38531 400-606, E-mail: [email protected]

Viša stručna suradnica za gradske investicije Martina Varžić, struč. spec. ing. aedif.
Tel: +38531 400-616, E-mail: [email protected]

Djelokrug poslova
Priprema stručne podloge/prijedloga razvojnih programa i projekata, praćenje ostvarivanja i predlaganje mjera za poticanje, izrada obrazaca i naputaka za pripremu kapitalnih projektnih zadataka, ocjenjivanje kapitalnih zahtjeva te financijske mogućnosti za njihovu realizaciju, izrada prijedloga kapitalnih projekata po prioritetima, praćenje ostvarenja programa kapitalnih projekata te izrada godišnjih programa i izvješća o ostvarenju programa, praćenje natječaja iz europskih predpristupnih fondova te izradda prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način, imovinsko–pravni poslovi u svezi imovine grada i imovine RH na području grada, vođenje evidencije i upravljanja gradskim zemljištem, poslovnim prostorima i javnim površinama, poslove u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem, priprema i provedba natječaja za zakup i prodaju gradske imovine, poslovi vezani uz radno vrijeme trgovina i ugostiteljstva, planiranje i predlaganje načina upravljanja gradskom imovinom, prisilna naplata potraživanja, priprema i provođenje postupka javne nabave za potrebe svih odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu, priprema i izrada planova nabave te izrada izvješća i vođenje propisane evidencije o postupcima javne nabave, priprema i izrada rješenja za komunalni doprinos, obrada prijava šteta od elementarnih nepogoda, praćenje, procjena i izrada izvješća stanja u prostoru, izrada planskih i programskih dokumenata s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje, praćenje provedbe prostornog plana uređenja grada i ostalih dokumenata prostornog uređenja, evidencije o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od grada, koordinira pripremu i izvođenje gradskih kapitalnih investicija te priprema dokumentacije i ishođenje dozvola za gradske investicije, suradnja s projektantima i prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu projekata, vođenje projekata gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzor gradske investicije, izrada troškovnika za složenije sanacije i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu grada te stambenih zgrada u suvlasništvu, suradnja s izvođačima radova i sudjelovanje u tehničkim pregledima te pripremanje, organiziranje i praćenje provedbe mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.